Meni

Seksualna zloupotreba dece

Izvor: Veronika Išpanović-Radojković i drugi autori, Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja - primena Opšteg protokola, Centar za prava deteta, Beograd, 2011.

 

Seksualna zloupotreba deteta je svaka seksualna aktivnost sa detetom za koju ne postoji saglasnost deteta ili dete ne može dati svoju saglasnost, odnosno saglasnost deteta je nevažeća bilo zbog kognitivne, emocionalne i/ili socijalne nezrelosti deteta ili zakonskih odredaba.

Zakonodavstvo svake države utvrđuje uzrast u kome se neka maloletna osoba može saglasiti sa seksualnim kontaktom, i on je najčešće između 14 i 18 godina. Prema zakonima Republike Srbije taj uzrast je navršenih 14 godina, ali se moraju uzeti u obzir i individualne karakteristike odnosno emocionalna, kognitivna i socijalna zrelost deteta. U svakom slučaju, pristanak deteta mlađeg od 14 godina je pravno nevažeći.

Kada dete navrši 14 godina, sud jedino procenjuje da li je seksualni kontakt sa maloletnicom/kom učinjen pod prinudom, upotrebom sile ili pretnje da će se neposredno napasti na život ili telo deteta ili njemu bliskog lica, odnosno procenjuje da li je postojao odnos podređenosti ili zavisnosti ili se radi o seksualnom nasilju nad osobom koja je duševno obolela, ima teškoće u razvoju, odnosno da li je seksualni odnos izvršen iskorišćavanjem nemoći ili kakvog drugog stanja maloletnice/ka u smislu nemogućnosti za pružanje otpora.

Kod zloupotrebe odrasli vrši seksualne aktivnosti sa detetom bez njegovog pristanka, uz prinudu, ucenu ili grubu fizičku silu, koristeći svoju moć ili odnos poverenja prema detetu. Treba znati da je pristanak deteta, naročito ako je mlađe od četrnaest godina, pravno nevažeći. Seksualni kontakt između maloletnika, ukoliko postoji znatna razlika u uzrastu, npr. između tinejdžera i mlađeg deteta, takođe predstavlja seksualnu zloupotrebu.

Seksualna zloupotreba deteta obuhvata čitav niz ponašanja. Tu spadaju kontaktne aktivnosti kao što su silovanje, prisiljavanje deteta na vaginalni, analni ili oralni odnos, seksualizovano milovanje, pipanje, korišćenje deteta za masturbaciju odraslog, zatim nekontaktne aktivnosti u sklopu voajerizma, opscenog govora ili egzibicionizma pred detetom.

Dečja prostitucija i pornografija takođe spadaju u seksualnu zloupotrebu dece. Ona se može kretati u rasponu od samo jednog incidenta od strane neke nepoznate osobe, pa do stalne zloupotrebe koja traje godinama od strane nekog rođaka ili člana porodice, do silovanja i/ili eksploatacije putem prostitucije i pornografije.

Seksualnu zloupotrebu deteta ne treba mešati sa fizičkim kontaktima između odraslog i deteta koji predstavljaju nežne ili pažljive izraze ljubavi, koji nisu erotizovani i seksualizovani. Odgovorne odrasle osobe ograničavaju svoje fizičke dodire sa detetom, poštujući dete, a istovremeno održavajući topao, zdrav, nežan odnos prema detetu.