Meni

Operativna procedura

Postupak podnošenja i obrade prijava

Operativni postupak u okviru mehanizma za prijave Net patrola počinje dostavljanjem prijave od strane pojedinca u našoj zemlji ili mehanizma za prijave koji se nalazi u nekoj drugoj državi. Podnošenje prijava vrši se putem formulara u elektronskom obliku koji je dostupan na sledećoj adresi www.netpatrola.rs/prijava.

Alternativno, podnošenje prijava je moguće i slanjem e-mail-a na adresu prijava@netpatrola.rs.

Mehanizam za podnošenje prijava registruje isključivo one informacije koje podnosilac prijave unosi u onlajn formular. Prijave se mogu podnositi i bez otkrivanja identiteta podnosioca. Mehanizam za podnošenje prijava ne registruje nikakve druge informacije, pa čak ni IP adresu koja se koristi za podnošenje prijave, osim ukoliko osoba koja vrši prijavu naznači da ne želi da ostane anonimna.

Po prijemu prijave, podnosiocu se šalje potvrda o njenom prijemu, ukoliko su dostupni kontakt podaci. Obaveštenje se dostavlja putem slanja e-mail poruke. Mehanizam za podnošenje prijava funkcioniše tako da se nikada ne objavljuje ime, niti bilo koji drugi podaci o podnosiocu prijave. Automatski odgovor koji podnosioci prijave dobijaju, kao i elektronski formular za podnošenje prijava, sadrži opciju, odnosno mogućnost da podnosilac prijave zahteva preciznije povratne informacije. Povratne informacije o prosleđenoj prijavi nadležnim organima ne dostavljaju se automatski podnosiocu prijave i one predstavljaju statističke podatke o ukupnom broju podnetih krivičnih prijava na osnovu prijava Net patrole.

Na stranici Net patrole takođe se nalazi i upozorenje za korisnika da je nezakonito aktivno tragati za sadržajima i audio-vizuelnim materijalima koji predstavljaju zloupotrebu dece.

Sve pristigle informacije prikuplja operater Net patrole. Operater će ispitati svaku pojedinačnu dostavljenu prijavu. Prijave se obrađuju svakoga dana osim vikendom i praznicima. Svaka prijava se obrađuje najkasnije 24 časa od vremena podnošenja, ukoliko je u pitanju radni dan. Pri analizi URL adresa slede se postupci koje dostavlja mreža INHOPE i Policija u datoj zemlji.

Pojedinačna prijava može da sadrži prijavu ili pritužbu na pojedinačni ili na više sadržaja na koje je korisnik naišao na internetu. Zapisnik o prijavi se otvara u bazi podataka Net patrole za svaki prijavljeni sadržaj (ili za povezani set sadržaja) koji su navedeni u prijavi. Po prispeću prijave, operater proverava da li prijavljeni sadržaj ili oblik ponašanja zaista postoji, posećivanjem prijavljenog internet sajta ili strane. U slučaju da operater ne može da pristupi odgovarajućem serveru ili internet stranici, izveštaj se bez odlaganja prenosi Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Svrha Net patrole jeste sprečavanje širenja štetnog sadržaja na internetu, pre svega, prijavljivanje video materijala i slika na kojima je prikazana seksualna zloupotreba dece, seksualno iskorišćavanje i fizički i psihološki napadi na decu, kako bi nadležni organi izvršili dalje ispitivanje i proveru spornog sadržaja.

Neophodno je razlikovati nekoliko situacija nakon podnošenja prijave.
U prvoj situaciji, ukoliko se radi o sadržaju koji, na primer, predstavlja materijal koji svaka osoba na drugačiji način doživljava, koji u zavisnosti od subjektivnog stanovišta ili generacijskog jaza za nekog može biti nepristojan, neprimeren, previše slobodan, dok za druge osobe može da predstavlja samo moderan način izražavanja i poštovanje slobode govora, kao i praćenje svetskih trendova, ne preduzimaju se nikakve dalje istražne aktivnosti.

Ukoliko se radi o sadržaju koji je štetan i neprimeren za decu, pogotovo imajući u vidu njihov uzrast, lakovernost, neiskustvo, ali očigledno nije nezakonit, dostavlja se obaveštenje administratoru datog internet sajta o tome, sa zahtevom da se izvrši procena primerenosti objavljenih materijala za decu ili mlade.

Ukoliko se radi o uznemirujućem sadržaju kojim se vrši povreda fizičkog ili psihičkog integriteta dece, naredni korak je da se utvrdi lokacija na kojoj se dati materijal nalazi, što je preciznije moguće. Operater će koristiti odgovarajući set alata i svoje iskustvo da bi pokušao da utvrdi kako je materijal postao dostupan i njegov izvor, bilo da se radi o host internet serveru, e-mail serveru ili nekom drugom onlajn servisu.

Ukoliko se utvrdi da prijavljeni materijal dolazi sa nekog hosting servisa ili servera koji se nalazi u Srbiji, ili da ga je kreirao korisnik interneta sa korisničkog naloga koji obezbeđuje ISP u Srbiji, utvrđuje se identitet ISP-ja na kome se nalazi nalog datog klijenta.

Net patrola potom obaveštava nadležno odeljenje Jedinice za visokotehnološki kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova preko posebne e-mail adrese. Net patrola o tome takođe obaveštava i podnosioca prijave.

ISP je odgovoran za pravovremeno uklanjanje navedenog uznemirujućeg i štetnog sadržaja sa njihovih servera kako bi se drugi korisnici interneta onemogućili da pristupe takvom materijalu.

Ukoliko se radi o hitnom slučaju (dete u riziku) prenošenje prijave se udvostručava tako što se obaveštenje o prijavi dostavlja Jedinici za visokotehnološki kriminal i telefonom.

Nakon dostavljanja obaveštenja nadležnom odeljenju Jedinice za visokotehološki kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova, policija u okviru svoje nadležnosti dalje ispituje dati slučaj i podnosi krivičnu prijavu Republičkom javnom tužilaštvu u skladu sa zakonom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, će na zahtev Net patrole, dostavljati statističke podatke koji se odnose na broj pokrenutih krivičnih postupaka na osnovu reagovanja mehanizma za prijave.

Moguće je podneti prijavu o nezakonitim ili štetnim sadržajima ili ponašanju na serveru koji se nalazi u nekoj drugoj zemlji. Ukoliko se server nalazi na teritoriji države članice Međunarodnog udruženja operatera internet mehanizama za prijave INHOPE, ova će informacija biti prosleđena nadležnom odeljenju Ministarstva unutrašnjih poslova i operateru mehanizma za prijave u datoj zemlji, a i podnosilac prijave će biti obavešten o preduzetim aktivnostima, ukoliko je to moguće.

Ukoliko je utvrđeno da se dati materijal nalazi u zemlji koja nije članica mreže INHOPE, Net patrola će pokušati da zahteva pokretanje postupka po prijavi tako što će dostaviti informaciju o podnetoj prijavi nadležnom odeljenju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, sa zahtevom da se ona dostavi nadležnim organima u zemlji u kojoj se nalazi izvor prijavljenog spornog materijala putem međunarodne pravne pomoći i saradnje nadležnih organa. Po završetku postupka obaveštavanja, ukoliko je to moguće, Net patrola evidentira preduzetu aktivnost u svojoj bazi podataka i zatvara izveštaj o podnetoj prijavi.

Nakon uklanjanja štetnog sadržaja, u odsustvu daljih aktivnosti od strane nadležnih tela, operater obaveštava podnosioca prijave o tome i zapisnik o prijavi se zatvara.

Dostavljene informacije za kontakt ne prosleđuju se trećim licima i čuvaju se na način predviđen zakonom. Podaci o ličnosti podnosioca prijava mogu se proslediti isključivo Policiji uz saglasnost lica koje je prijavu poslalo.

 

VAŽNA NAPOMENA: Sve informacije prikupljene tokom obrade poruka unose se u bazu podataka mehanizma za prijave i čuvaju se tokom perioda od šest meseci. Ovi se podaci potom brišu u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Ukoliko se lice koje je svoje podatke učinilo dostupnim, pre isteka perioda od šest meseci, obrati Centru za bezbedni internet sa zahtevom da se isti obrišu, Centar za bezbedni internet će u roku od 15 dana od dana podnošenja takvog zahteva, podatke ukloniti iz svoje baze. Dostavljene informacije smatraju se poverljivim i ne otkrivaju se trećim licima bez saglasnosti lica koje je prijavu poslalo.
(Izuzetak: nadležni organi koji proveravaju dostavljenu informaciju).

 

Fond B92 ne čuva sporne slike, niti video materijal koji je bio predmet prijave putem Net patrole.

 

Ovde možete skinuti kompletan tekst Operativne procedure u .pdf formatu