Meni

Dečja pornografija

U mnogim zemljama je za označavanje pojma „dečja pornografija“* prihvaćen izraz „materijal koji sadrži prikaz zloupotrebe dece u seksualne svrhe“ (na engleskom je uobičajena skraćenica CSAM) da bi se naglasilo da se iza slika na kojima je prikazana "dečja pornografija" krije zloupotreba stvarne dece u seksualne svrhe.


Različite države na različite načine zakonski definišu "dečju pornografiju". Kao osnovni minimum, "dečja pornografija" se definiše kao slika na kojoj je prikazana osoba koja je dete i koja učestvuje u ili je prikazana kao da učestvuje u eksplicitno seksualnoj aktivnosti.


Sve aktivnosti koje imaju veze sa ugrožavanjem polne slobode dece i maloletnika zabranjene su Krivičnim zakonikom Republike Srbije. To su prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju ili navođenje maloletnog lica na prisustvovanje polnim radnjama. Naravno, u teška krivična dela spadaju i obljuba maloletnika, nedozvoljene polne radnje i podvođenje ili omogućavanje vršenja polnog odnosa s maloletnikom nekom drugom licu.


Posebno krivično delo predstavlja dogovaranje sastanka s maloletnikom korišćenjem računarske mreže i drugih sredstava komunikacije, s namerom da se počini neko od ovih krivičnih dela, pod uslovom da se internet predator i pojavio na tako zakazanom sastanku.


Bande pedofila
Pedofilske bande su grupe ljudi koje zajedno obavljaju onlajn aktivnosti u različitim zemljama i pravnim sistemima sa ciljem da prikupe i distribuiraju materijal koji sadrži prikaz zloupotrebe dece u seksualne svrhe za zadovoljavanje sopstvenih poriva. Osim toga, oni ponekad međusobno razmenjuju stručne savete i iskustva o tome kako se sve može izbeći da budu otkriveni i planiraju nezakonite aktivnosti nad decom.


Internet sajtovi koji sadrže materijal koji prikazuje zloupotrebu dece u seksualne svrhe
Donedavno su internet sajtovi sa sadržajima koji prikazuju zloupotrebu dece u seksualne svrhe uglavnom bili nekomercijalne prirode i postavljani sa motivom da se zadovolje sopstveni porivi počinilaca kao i njihova potreba da pronađu osobe sa sličnim interesovanjima. Međutim, postoji zabrinjavajući trend porasta broja komercijalnih internet sajtova na kojima se naplaćuje pristup sadržajima preko velikog broja različitih onlajn mehanizama za plaćanje.

Navedeni sajtovi uglavnom se fizički nalaze u okviru pravnih sistema koji nemaju dovoljno osavremenjenu pravnu regulativu kojom se zakonski regulišu ovakve aktivnosti, a često je slučaj da se ovi sajtovi hostuju upravo u privredno siromašnijim oblastima.

Moguće je imati lozinku ili kontrolisani pristup internet sajtovima. Ove lozinke za pristup prodaju se na internetu uz naknadu za pretplatu. Lozinke se mogu kupiti i na udaljenim lokacijama uz plaćanje kreditnim karticama da bi se dobio pristup sa lokacije koja se fizički nalazi na sasvim drugom mestu. Po dobijanju lozinke, internet sajtu se može pristupiti na uobičajen način sa bilo koje mašine na kojoj postoji pristup internetu, bilo gde u svetu.

Internet sajt može da bude hostovan bilo gde u svetu, zbog čega je međunarodna saradnja od presudne važnosti u borbi protiv ovakvih sajtova. Nedavno je ostvaren napredak u ovoj oblasti uspostavljanjem Evropske finansijske koalicije za borbu protiv komercijalnog iskorišćavanja dece u seksualne svrhe na internetu i Finansijske koalicije za borbu protiv zloupotrebe dece u pornografske svrhe. Ove koalicije okupljaju institucije finansijskog sektora sa mehanizmima za onlajn prijavu nedozvoljenih i štetnih sadržaja na internetu (Hotline) i sa grupama koje rade na ostvarivanju dobrobiti za decu u borbi protiv komercijalne distribucije materijala koji prikazuje zloupotrebu dece u seksualne svrhe na internetu.

 

*Važna napomena:  Mi koristimo termin „zloupotreba dece u seksualne svrhe“ da bismo precizno odrazili ozbiljnost vizuelnih predstava na čijem sprečavanju radimo. Molimo Vas da imate na umu da termini kao što su „dečija pornografija“ i njemu slični izrazi koji se odnose na navedenu pojavu, nisu prihvatljivi. Korišćenje navedenog izraza vodi legitimizaciji vizuelnih predstava koje ne predstavljaju pornografski materijal, već trajne zapise o iskorišćavanju dece u seksualne svrhe i da ih kao takve treba pominjati kao „vizuelne predstave koje prikazuju zloupotrebu dece u seksualne svrhe“. Ukoliko primetite navedeni sadržaj na internetu, molimo Vas da ga prijavite Net patroli.